«Хэмыкlокlэжьын лъагъу»

Мэлылъфэгъум и 25 -рэм, тиеджапlэ ыцlэ зыхьэу, зэкlэми зэлъашlэрэ адыгэ тхакlоу Лъэустэн Юсыф Ибрахьимэ ыкъор къызыхъугъэр илъэси 105 -рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэзэхахьэу «Хэмыкlокlэжьын лъагъу» тиеджапlэ щырекlокlыгъ.

Хабзэ зэрэтфэхъугъэу, илъэс къэс зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхэтэщэх; усэ тхыныр, тхакlом ипроизведениехэм къахэхыгъэ сурэтмэ яшlын, проектнэ lофшlэнхэр.

Мэфэзэхахьэм тхакlом ищыlэныгъ ыкlи итворчествэ джыри зэ тыщыхэплъэжьыгъ. Итхыгъэхэм къахэхыгъэ пычыгъомэ еджакlохэр къяджагъэх:

Измайловэ Диан
Хьатхъохъу Суанд
Хъодэ Бэлл
Хъокlо Бэлл
Хъот Суанд
Хъокlо Азмэт

Итхыгъэмэ къахэхыгъэ пычыгъохэр къашlыгъэх:

«Къушъхэр къэнэфы»:

Бжьэшlо Дарин
Лlымыщэкъо Ирин
Тхьагъэпсэу Асфар
Бэгъ Амир
Зекlогъу Адам
Джэндэрэ Аслъан

  

  

 

Пьесэу «Нальмэс» къэзышlыгъэхэр:

Хьахъукъо Жанн
Еутых Альбин
Емыж Артур
Кадзоевэ Милан

  

«Шъэокlасэ икъэбархэр» зыфиlорэ тхылъым къыхэхыгъэ рассказэу «Тят, тутын сегъашъу»

Абрэдж Дамир
Нэхэе Щамил

Мэфэзэхахьэм изэфэхьысыжь гущыlэ къышlыгъ еджапlэм ипащэу Хьэдэгъэлlэ Эммэ Абубачыр ыпхъум. Тхакlом итхыгъэхэм мэхьэнэ ин пlуныгъэмкlэ зэряlэр, ахэмэ кlэлэеджакlохэр яджэхэмэ шlуагъэ къызэрэхахыщтыр къыlотагъэх.

Зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэхэм Лъэустэн Юсыф ыкъоу Лъэустэн Руслъан иунэе ахъщэ щыщ къаритыгъ. Ахэм ащыщых:

сурэт шlынымкlэ: Шэуджэн Жанн, Тхьагъэпсэу Асфар, Кушъу Роксан,Кушъу Фатим,Зекlогъу Диан, Пэнэшъу Рамазан, Кушъу Эмил, Хъут Диан, Еутых Альбин.
усэ зэхэлъханымкlэ: Шэуджэн Жанн, Теуцожь Ирин, Лlыхъукlэ Азид, Лlыхъукlэ Джэнэт, Хъут Диан.
проектнэ lофшlэнхэр: Еутых Альбин.
Кушъу Эмилэ, я 10 -рэ классым ис еджакlом, тхакlом фэгъэхьыгъэ усэу ежь зэхильхьагъэм къеджагъ.